logo
مرکز پژوهشی

مرکز پژوهشی

با توجه به نیاز صنایع ما به انجام هر چه بیشتر فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی و وجود ظرفیت های علمی در بهسان، مرکز پژوهشی بهسان با هدف تعریف، تصویب و مدیریت اجرای فعالیتهای پژوهشی مورد نیاز صنایع و ترویج و تولید دانش در مرداد ماه سال 93 شکل گرفت.

رسالت مرکز پژوهشی بهسان:

● پژوهش و ترویج روحیه علمی با ایجاد محیطی شفاف، پویا و معنوی، برای فعالیتی هماهنگ و یکپارچه

● تعهد به حفظ محیط زیست و ایمنی در کلیه فعالیتها و تفکر سیستم سبز

● توسعه، ایجاد و به روز رسانی پایگاه اطلاعات علمی صنایع مادر

● تنظیم و ارائه راهکارهایی برای بهینه سازی کیفی، کمی و افزایش راندمان محصولات، فرآیندها و واحدهای تولیدی بازرگانی

● فراهم نمودن و ایجاد قابلیت رقابت جهانی، با بومی کردن فناوری های مربوط به محصولات و فرآیندهای انتخاب شده پژوهشی کنونی و آتی و مشارکت فعال در انتقال فناوری نوین توسعه دانش های فنی برای تولید و نیز استفاده از دانش فنی بومی

● اجرای شبیه سازی واحدها و فرایندها و تحلیل وضعیت موجود و اجرای سناریوهای مختلف

● بزرگسازی مقیاس و مهندسی تفصیلی پروژه های پژوهشی

● ارائه خدمات علمی به مشتریان، محصولات و فرایندهای در حال توسعه بوسیله پژوهش و فناوری مبتنی بر اطلاعات بازار

● توسعه همکاری های پژوهشی مشترک با مؤسسات و دانشگاههای داخلی و بین المللی، برای توسعه فناوری و بکارگیری آنها در مقیاس تجاری